جدول تناوبی عناصر
، آرایشی از
عنصرهای شیمیایی به صورت تناوب‌ها یا
 
دوره‌ها ( ردیف‌ها )،
 
و گروه‌ها (ستون‌ها ).
 
 
مندلیف پیشنهاد کرد که عنصرها باید به ترتیب
 
افزایش جرم (وزن) اتمی منظم شده
 
و بر طبق خواص‌شان گروه‌بندی شوند.
این جدول بر اساس قانون تناوبی عنصرها استوار است.
بر طبق این قانون هرگاه عنصرها را
بر حسب افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار دهیم
خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها به صورت تناوبی تکرار می‌شود.

در مرکز اتم یک هسته وجود دارد.
بیشتر جرم و تمام بار مثبت اتم در این هسته متمرکز است.
 
 
امروز اعتقاد بر این است که
 
 
هسته از تعدادی پروتون و نوترون تشکیل می‌شود
 
که مجموعاً جرم آن را به وجود می‌آورند.
 
پروتون‌ها علت وجود بار مثبت در هسته می‌باشند.

الکترون‌ها که بیشتر حجم اتم را اشغال می‌کنند.
 
در خارج هسته (برون هسته‌ای) می‌باشند
 
و با سرعت به دور آن می‌گردند.
 
 
از آنجا که هر اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است،
 
 
کل بار مثبت هسته که از پروتون‌های آن ناشی می‌شود،
 
معادل کل بار منفی تمام الکترون‌هاست،
بنابراین تعداد الکترون‌ها برابر تعداد پروتون‌هاست